تعبیر خواب بدبختی

لوک اویتنهاو می گوید :
بدبختی : خوشبختی

۱ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیر خواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد ،و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .