تعبیر خواب بسته پستی

۱ـ گرفتن بسته پستی در خواب ، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

۲ـ حمل کردن بسته پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

۳ـ اگر در خواب بسته پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد.