تعبیر خواب بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانه صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.