تعبیر خواب بلدرچین

۱ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

۲ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

۳ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار میکنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت میورزید .

۴ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانه آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد.