تعبیر خواب بلور

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد، دلیل که زنی بیاصل به زنی بخواهد.

اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود. اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند بلور میفروخت، دلیل که دلالگی زنان بیاصل نماید. اگر بیند بعضی از بلور که میفروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت، دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زنان بیوه بی اصل کند.

۱ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که میفهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانه آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .