تعبیر خواب بنده

محمدبن سیرین گوید: هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود.

اگر کسی بیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.