تعبیر خواب بنیاد نهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود.
اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزی حلال یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود. اگر بیند بنائیاز خشت خام برهوا نهاد، دلیل که همت او بلند شود درکار دین. اگر بیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است. اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند، دلیل که منفعت یابد. اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد، دلیل که منفعت یابد از پادشاه. اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند که شهری بنا کرد، دلیل که جماعتیاز مردمان را در پناه خد گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکی بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرائی بنا کرد و در ویبنشست. دلیل که نفقه هاو خیرها بیند اگر بیند مسجدیرا بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد و اگر بیند بنایمناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود. اگر بیند طرازی بناکرد، دلیل که زنی خواهد. اگر ماده ای بناکرد، دلیل که در غم و رنج افتد. اگر بیند باغیبناکرد، دلیل که زنیپارسا و توانگر بخواهد. اگر بیند گورستانیبنا کرد، دلیل که به کار آخرت مشغول شود. اگر بیند قبه ایبنا کرد، دلیل که قدر و منزلت جوید. بدان که هر بنائیکه بنهد و تمام نماید، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود. اگر بیند این بنا تمام نکرد، کارش ناتمام بماند.