تعبیر خواب بهمن

لوک اویتنهاو میگوید :
بهمن : بدبختی
دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن