تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

شمارا به فرزندی بگیرند :سرشکسته خواهید شد.

کسی رابه فرزندی لگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت.