آرشیو تگ: آلبر کامو

آلبر کامو

آخرین گفت وگوی آلبر کامو با ژان‌کلود بریس‌ویل از les nouvelles litteraires

کامو به نقل از نیچه گفته بود: آن کس که طرحِ بزرگی در انداخته است، باید با همان هم بزید. طرح بزرگِ کامو نوشتن بود. نه نوشتن درباره جهانی که از نظرش پیش‌بینی‌نشده و غیر قابل فهم بود، بلکه نوشتن درباره انسان که گرچه او نیز غیر قابلِ درک اما…
متن کامل ...