آرشیو تگ: آلیسون مویت

آلیسون مویت

آیا این عشق است؟ شعری از آلیسون مویت

اگر در سرزمین عجایب زندگی می کردم بهتر از این بود! در واقعیت من و تو با هم غریبه ایم و در رویای من، یکرنگ و صمیمی نه در واقعیت می توانم به تو نزدیک شوم و نه در رویاهایم از تو دور اگر در سرزمین عجایب زندگی می کردم از این بهتر…
متن کامل ...