آرشیو تگ: ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت

شعر روزه داریم تا روزه از ابوالقاسم حالت

روزه آن نیست که همسایه ی ما می گیرد یا که ارباب هوس ران شما می گیرد روزه آن است که مسکین سحری ناخورده با همان معده ی خالی ز غذا می گیرد روزه آن نیست که این ماه به عنوان رژیم مالک چاق شکم گنده ی ما می گیرد روزه آن است که با پیکر بی…
متن کامل ...