مرور برچسب

بدری تندری

بدری تندری، شاعر آزادیخواه عصر قاجار

بدری تندری (فانی)، زن شاعر و روشنفکر و مشروطه‌ خواه دوران قاجار بود. بدر الملوک کاشفی فرزند حسینعلی کاشفی هستند اما پس از ازدواج با صمصام السلطان یا محمود تندری شاعر، نام خانوادگی خود را از کاشفی به تندری و نام خود را مخفف و به بدری تغییر…
ادامه مطلب ...