مرور برچسب

داوود فرخ زادیان

انجیر زیبا؛ داستانی کودکانه از داوود فرخ زادیان

خانۀ ننه زیبا کنار جوی قنات بود، کمی از سطح کوچه بالاتر بود و با یک پل سنگی کوچک به کوچه راه داشت. خانه در چوبی دو لنگه ای داشت که هیچگاه بسته نمی شد و همیشه دولنگه باز بود، درست در دست راست در درخت توت قدیمی ای بود با تنه ای بسیار کلفت و…
ادامه مطلب ...