آرشیو تگ: روان پریشی

روان پریشی

پول بیشتر روان پریش ها را بدبخت می کند

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که درحالی که پول خوشبختی هیچ کس را تضمین نمی کند، درآمد بیشتر برای روان پریش هایی که درآمدهای خوبی داشته اند بدبختی هم به همراه می آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد که هرقدر میزان درآمد…