آرشیو تگ: روی کرافت

روی کرافت

درباره عشق، شعری از روی کرافت

تو را دوست دارم نه فقط به خاطر آن چه که هستی بلکه برای آن چه که هستم وقتی که با تو هستم! دوستت دارم به خاطر بخشی از وجودم که تو با عشق ات پروراندی بدون تماس بدون حرف بدون نشانه تنها با حضورت با اینکه بودی خودت بودی و این…