مرور برچسب

شهید باکری

شعر دختر شهید باکری در روز عقد

عاقد دوباره‌ گفت‌: «وکیلم‌؟...» پدر نبود! ای‌ کاش‌ در جهان‌ ره‌ و رسم‌ سفر نبود گفتند: رفته‌ گل‌.... نه‌... گلی‌گم‌... دلش‌ گرفت‌ یعنی‌ که‌ از اجازه‌ بابا خبر نبود "بیست و هشت " بهار منتظرش‌ بود و برنگشت‌ آن‌ فصل‌های‌ سرد که‌ بی‌ دردسر…
ادامه مطلب ...