آرشیو تگ: صنم میرزاده نافع

صنم میرزاده نافع

زندگی بیشتر از ظرفیتم طول کشید؛ شعری از صنم میرزاده نافع

حفظ کن فاصله را تا به تو عادت نکنم به زنِ توی غزلهات حسادت نکنم حرفها دارم وُ یک عمر نباید بزنم طبق معمول برو زود، که فرصت نکنم طبق معمول عذابم بده تا شک نکنم عاجزم ، پیش تو احساسِ شهامت نکنم زندگی بیشتر از…