مرور برچسب

فروغ الدوله

راز فاش نشده نامه‌های عاشقانه به فروغ الدوله ملکه ایران

نامه‌های«فروغ الدوله» ملکه قجری «این کتان‌ها هم از برای بچه خوب نیست، سفید است. بخورش هم بد است. از آن کتان... از برای آقا بردارید. اما ذرعی شش هزار گران است، ارزانتر بکند. از این رقم کتان که نمونه دادم توپش را بگویید بیاورند، هرقدر که…
ادامه مطلب ...