مرور برچسب

قاجاریه

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت هفدهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت یازدهم، قسمت دوازدهم، قسمت سیزدهم، قسمت چهاردهم، قسمت پانزدهم و قسمت شانزدهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت شانزدهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت یازدهم، قسمت دوازدهم، قسمت سیزدهم، قسمت چهاردهم و قسمت پانزدهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت پانزدهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت یازدهم، قسمت دوازدهم، قسمت سیزدهم و قسمت چهاردهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت چهاردهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت یازدهم، قسمت دوازدهم و قسمت سیزدهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت چهاردهم آن را…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت سیزدهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم، قسمت یازدهم و قسمت دوازدهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت سیزدهم آن را ادامه می‌دهیم:…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت دوازدهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم و قسمت یازدهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت دوازدهم آن را ادامه می‌دهیم: گردش دسته…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت یازدهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم و قسمت دهم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت یازدهم آن را ادامه می دهیم: لباس زنان ایرانی از اندرونی تا…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت یازدهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم و قسمت دهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت یازدهم آن را ادامه می‌دهیم: زنانی که نامه می‌نویسند…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت دهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم و قسمت نهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت دهم آن را ادامه می‌دهیم: نمی‌خواهم عروس شوم می‌خواهم مدرسه…
ادامه مطلب ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت نهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم و قسمت هشتم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت نهم آن را ادامه می دهیم: بچه‌داری مادران خردسال «...ایرانیان دوستدار و…
ادامه مطلب ...

بدری تندری، شاعر آزادیخواه عصر قاجار

بدری تندری (فانی)، زن شاعر و روشنفکر و مشروطه‌ خواه دوران قاجار بود. بدر الملوک کاشفی فرزند حسینعلی کاشفی هستند اما پس از ازدواج با صمصام السلطان یا محمود تندری شاعر، نام خانوادگی خود را از کاشفی به تندری و نام خود را مخفف و به بدری تغییر…
ادامه مطلب ...

حکایت ریش گذاشتن ایرانیان در دوران صفویه و قاجار

علی مرادی مراغه‌ای اعتمادالسلطنه در خاطرات خود می نویسد: «در زمان ناصرالدین شاه گروهی از روحانیون از شاه تقاضا کردند که مردها ریش بگذارند و زنها کفش پاشنه نخواب نپوشند»(بنگرید به روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه...ص۹۵۰) تاریخ ریش در…
ادامه مطلب ...