آرشیو تگ: لوزه

لوزه

چه لوزه هایی را باید درآورد؟

لوزه‌‌ها دو توده گوشتي و بخشي از بافت لنفاوي هستند كه پشت گلو قرار گرفته‌اند. اگر با دهان باز در آينه نگاه كنيد، لوزه‌ها را كه در دو طرف زبان كوچك قرار دارند، مي‌بينيد. آنها مانند ديگر اندام‌هاي سيستم لنفاوي به عنوان بخشي از سيستم ايمني، از…