آرشیو تگ: مهاتما گاندی

مهاتما گاندی

چند نکته از عقاید گاندی

دنیای گاندی در هند هر چند با عقاید عجیب و قدیمی هندوئیسم آمیخته است اما به هر حال در جای خود جالب و قابل توجه است. "نباید ایمان خود به بشریت را از دست بدهید. اگر چند قطره از آب اقیانوس آلوده شود کل اقیانوس آلوده نمی گردد." "فاصله بین…