آرشیو تگ: نظمیه

نظمیه

تشکیلات نوین نظمیه چگونه در ایران شکل گرفت؟

محمدجواد حقیقت احتمالاً، تأسیس تشکیلاتی برای پاسداری از امنیت و آسایش مردم، با تشکیل جوامع انسانی آغاز شده است. زندگی بدون امنیت ممکن نیست. افزون بر این، جلوگیری از اجحاف زورمندان به زیردستان و مقابله با سوءاستفاده افرادی که زندگی در…