آرشیو تگ: هالینا پوشویاتوسکا

هالینا پوشویاتوسکا

من تنهای تنها می میرم شعری از هالینا پوشویاتوسکا

عزیزم وقتی من بمیرم و خورشید را ترک گویم و به موجود دراز غم انگیز نه چندان دلچسبی مبدل شوم مرا در آغوش می گیری و بغل می کنی؟ بازوانت را به دور اندام من حلقه می کنی؟ آنچه سرنوشتی ظالمانه مقدر ساخته، بی اثر می کنی؟ اغلب به تو می…