آرشیو تگ: واختانگ آنانیان

واختانگ آنانیان

واختانگ آنانیان نویسنده این داستان در 1905 در بخش بدیع و خوش‌منظره ارمنستان به دنیا آمد. در دهکده‌ای کوچک در میان کوه‌ها و جنگل‌ها به رشد رسید. در کودکی با عشق به طبیعت آشنا گشت. حریصانه به آوازهای خنیاگران و نوازندگان با بنیاد داستانهای بی‌باکانه شکارچیان دل بست.
آنانیان در زندگی کوهستانی و حیواناتی که در کودکی مصاحبانش بودند می‌نویسد و از تجربه‌های خود در شکار در بزرگی و داستانهایی که از دهان پیرمردان شنیده است، سخن به میان می‌آورد.

داستان کوتاه قلب بزرگ نوشتۀ واختانگ آنانیان

ماشه تفنگم را کشیدم، و نی‌ها به حرکت درآمدند. تعداد زیادی از مرغابیهای وحشی به پرواز درآمدند و بالهایشان را با صدا برهم زدند، و مرغ دریا شتابانه دوید تا در میان نی‌ها پناه گیرد. سه پرنده‌ای که با تیر زده بودمشان در لبه دریاچه تقلا می‌کردند…