آرشیو تگ: پروین دولت آبادی

پروین دولت آبادی

آموزگار ما؛ شعری کودکانه از پروین دولت آبادی

می‌گشایند باز مدرسه را مهرماه است، ماه مهر و امید روز دیدار دوستان می‌آید می‌توان باز روی یاران دید باز آموزگار ما آید با دلی گرم هم‌چنان خورشید بگشاید به خنده آن لب شاد با خود آرد هزار گونه نوید ای تو آموزگار مهرآموز می‌توان با تو…

خدا؛ شعری کودکانه از پروین دولت آبادی

به مادر گفتم آخر این خدا کیست که هم در خانۀ ما هست و هم نیست تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست دمی از بندگان خود جدا نیست چرا هرگز نمی‌آید به خوابم چرا هرگز نمی‌گوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم تو را دیدم، خدایت را ندیدم به من آهسته…