آرشیو تگ: گلستان سعدی

گلستان سعدی

داستانک و تبلور آن در گلستان سعدی‎

سرآغاز قصه گویی و داستان پردازی را شاید‎ ‎کسی به خوبی نتواند تخمین بزند. اما بشر برای انتقال تجربه ها و عبرت ها و گاهی ‎دریافت حکمت ها که گاهی با طنز و لبخند و گریه همراه بوده است، از رایج ترین ابزار‎ ‎آن دوران یعنی "قصه" بهره گرفته است.…