آرشیو تگ: goodreads

goodreads

گودریدز goodreads شبکه ای اجتماعی با کاربرد فرهنگی

فرشید خیرآبادی در هیاهوی گوناگونیِ شبکه های اجتماعی (Social Network) گاهی شبکه ای هم برای کارهای جدی پدیدار می شود. اکنون و اینجا، به یکی از آنها می پردازیم؛ باشد که برای نویسندگان، ناشران و بویژه دلباختگان فرهنگ وُ کتاب سودمند افتد.…