آرشیو دسته بندی: تاریخ

تاریخ

زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی (قسمت یازدهم)

در مطالب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم و قسمت دهم زنان روزگار قاجار به روایت زنان فرنگی را خواندیم اکنون قسمت یازدهم آن را ادامه می دهیم: لباس زنان ایرانی از اندرونی تا…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت یازدهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم و قسمت دهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت یازدهم آن را ادامه می‌دهیم: زنانی که نامه می‌نویسند…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت دهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم، قسمت هشتم و قسمت نهم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت دهم آن را ادامه می‌دهیم: نمی‌خواهم عروس شوم می‌خواهم مدرسه…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت نهم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم، قسمت هفتم و قسمت هشتم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت نهم آن را ادامه می دهیم: بچه‌داری مادران خردسال «...ایرانیان دوستدار و…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت هشتم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم، قسمت ششم و قسمت هفتم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت هشتم آن را ادامه می دهیم: پناه بردن به طبیب از درد داشتن«هوو» «...در نخستین ضیافت…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت هفتم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم و قسمت ششم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت هفتم آن را ادامه می دهیم: وضعیت زنان باردار قالیباف کرمان در اواخر قاجار «...روزی زنی به…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت ششم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم و قسمت پنجم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت ششم آن را ادامه می دهیم: رفتن به مکه آرزوی بزرگ «بی‌بی»‌های بختیاری «...زنان بختیاری شاد و سرخوشتر از…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت پنجم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت پنجم آن را ادامه می دهیم: پذیرایی اروپایی یک زن روستایی از «کلارا» «... حضور زنان انگلیسی در روستا، ناگهان همه را…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت چهارم)

در مطلب قبلی قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت چهارم آن را ادامه می دهیم: آرزوی سوار شدن بر دوچرخه «کلارا» «...کمتر زنی است که پا از شهر خود بیرون نهاده باشد و اگر چنین…
متن کامل ...

زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس (قسمت سوم)

در مطلب قبلی قسمت اول و قسمت دوم زنان روزگار قاجار به روایت کلارا کولیور رایس، را خواندیم اکنون قسمت سوم آن را ادامه می دهیم: خوش‌ترین روزهای خانم کلارا با زنان ارمنی اصفهان «...هنگامی که دختران بسیار کوچک یعنی هشت یا نه ساله‌اند، نامزد…
متن کامل ...