نگاهی به تحولات تاریخی ازدواج

نگاهی به تحولات تاریخی ازدواجازدواج گروهی:
علمای نظریه تحول، ازدواج گروهی را اولین خشتِ بنای سازمانِ خویشاوندی میدانند و مردم شناسانی چون فریزر و مورگان و لوبک به تفصیل در این باره بحث کرده اند:

ازدواج گروهی در تعریف عبارتست از مجموعه ای از افراد (زن و مرد) که روابط جنسی بین آنان مجاز و با خارج از آن مجموعه ممنوع است. که در واقع ازدواج گروهی سیستمی تقریباً فرضی است. زیرا تا کنون نه مدارکی درباره وجود و ادامه حیات این جوامع به دست آمده است و نه نمونه ای پایدار از آن در جامعه سراغ داریم.
در جوامعی که چند شوهری وجود دارد گاهی نمونه هایی از ازدواج گروهی محدود که عبارت از ازدواج چند خواهر با چند برادر است دیده می شود که البته می توان آن را نوعی چند زنی یا چند شوهری نامید زیرا از محدوده خواهران و برادران تجاوز نمی کند.

چند همسری:
چند همسری-که به عقیده تحولیون متقدم بر مرحله یک همسری است- به صورت های “چند زنی” و “چند شوهری” در جوامع مختلف وجود دارد.

چند زنی:
به عقیده تحولیون داشتن چند زن از خصوصیات دوران پـدر سری است. تملک و تصاحب هر چه بیشتر اغنام و احشام و افراد، مشخص کننده ی موقعیت اجتماعی، سیاسی رؤسای قبایل وافراد زورمند و با قدرت بوده است. زنان با توجه به این نظریه قسمتی مهم و گرانبها از کالای مورد نزاع بودند واین تملک به صورت قاعده ای برای ازدواج یک مرد با چند زن رواج یافت. اگر امروز این سیستم چند زنی را منحصراً از خصوصیات جوامع عرب و به طور کلی کـشور های اسلامی می دانند شاید تنها به دلیل جایز دانستن تعدد زوجات در شریعت اسلام باشد. حال آنکه داشتن چهار زن دائم و گرفتن زن صیغه به هر تعدادی که مرد خواهد بیشتر جنبه امکان دارد تا عمل و به علاوه منحصر به اسـلام نیست. (از نظر دینی ازدواج همزمان با دو خواهر ممنوع است.)

علاوه بر امکانات اقتصادی و قدرت های ایلی و طایفه ای که از عوامل اصلی ازدواج چند زنی است مطالعات اجتماعی نشان می دهد که گاهی دربین دامداران وکشاورزان گرفتن زنی دیگر به منزله اضافه شدن کارگری دیگر به افراد خانواده و مدد کاری در امر دامداری و کشاورزی نیز از عوامل چند زنی است.

چند شوهری:
نوعی ازدواج است که بر اساس آن زن می تواند همزمان چند شوهر داشته باشد. بنابر این قاعده چند برادر زنی مشترک می گیرند. بدین معنی که وقتی زنی به عقد یک مرد درآمد بنا به سنت جامعه این زن همسر برادر یا برادران آن مرد نیز خواهد بود. عده ای از تحولیون چند شوهری را قدیم تر از چند زنی دانسته اند و معتقدند که این سیستم بازمانده ی ضوابط و سننی است که از دوران مادرسری باقی مانده است.

یک همسری:
یک همسری شیوه معمول زناشویی جوامع امروز است. یعنی هسته خانواده فعلی جوامع کنونی از ازدواج یک زن و یک مرد تشکیل می شود و حتی در جوامعی که هنوز روش های چند همسری (چند زنی یا چند شوهری) وجود دارد خانواده های یک همسری اکثریت را تشکیل می دهند. در بین بعضی از گروه ها حتی امکان طلاق یا ازدواج مجدد بعد از مرگ همسر وجود ندارد.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.