زنان حداکثر ۳۴ ساعت رازدار میمانند

رازداری زناننتایج نظرسنجی یک تیم تحقیقاتی از کافی شاپ های زنجیره ای انگلیس بر روی چهار هزار زن نشان می دهد که زنان واقعا رازدار نیستند.

در شرایطی که یک زن بخواهد نهایت رازداری خود را نشان دهد حداکثر پس از ۳۴ ساعت راز را به فرد دیگر می گوید. اما در یک دهم موارد، زنان موفق نمی شوند بیشتر از ۴۵ دقیقه در مورد آن راز سکوت نمایند.

این نظرسنجی نشان می دهد حتی زنانی که قسم می خورند که راز شما را به هر قیمتی نگه دارند پس از چند ساعت قول خود را فراموش می کنند. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که زنان به طور متوسط هر ۴۱ دقیقه یکبار یک شایعه را منتشر می کنند.

بیشتر مسائل مورد گفتگو درباره کار (در ۵۷ درصد از موارد)، غصه های دوستان (۵۵ درصد) ، زندگی خصوصی دوستان (۵۴ درصد) و همکاران (۵۰ درصد) است. نتایج تحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۹ بر روی ۳ هزار زن بین ۱۸ تا ۶۵ سال انگلیسی انجام شد نشان داد که حداکثر مقاومت زنان در حفظ یک راز ۴۷ ساعت است.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.