تعبیر خواب ارکستر

۱ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای ارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانه آن است که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

۲ـ اگر خواب ببینید به آهنگی که ارکستر مینوازد گوش سپرده اید ، نشانه آن است که با کسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قویتر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.