تعبیر خواب جنگ کردن – نزاع تعبیر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که او جنگ کرد بامردمان یا حیوان با حیوان دیگر هر دو از یک جنس باشند، آن که غالب است بر دشمن ظفر یابد.

منوچهر مطیعی نهرانی گوید :چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانیهاییکه پیش میآید خبر میدهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش میآید و این تشدید میشود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشیم.

ابن سیرین میگوید در جنگ هر کسیپیروز شود در جنگ و جدال زندگیو در بیدارینیز پیروز و برنده است. چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید یا در سنگر بودید و اسلحه و مهمات به قدر کفایت در اختیارتان قرار داشت خواب شما میگوید که جهت روبه روییبا غم ها و رنج ها و نگرانیها مجهز خواهید بود. در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است. چنان چه جنگیدر خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما میگوید که تنها میمانید و در مشکلی که پیش میآید هیچ دستی دست شما را نمیگیرد. مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانیایجاد کند. این نشان این است و گویای ابن که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن جنگ غم واندوه شود.
دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد