تعبیر خواب دارایی -اموال

اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانه آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت.