تعبیر خواب درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی.