تعبیر خواب قنوت – قنوت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که دعای قنوت خواند، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند.

جابرمغربی گوید: خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان.