تعبیر خواب مبارزه -مبارزه کردن

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانه آن است که با قوانین تصویب شده سر سازگاری ندارید و دشمنان بر علیه شما اقدام می کنند .

۲ـ اگر افراد مقتدر و سیاستمدار چنین خواب ی ببینند ، نشانه آن است که در طرحهای خود با شکست مواجه خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید افراد مذهبی بر علیه گناه و اعمال ناشایست مشغول مبارزه هستید ، دلالت بر آن دارد که به موسسات خیریه کمک مالی خواهید کرد .

۴ـ اگر زنی خواب ببیند بر علیه زنان بد کاره ، مبارزه می کند ، نشانه آن است که بر موانع غلبه خواهد کرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند .