تعبیر خواب متورم – آماسیده

۱ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است که با کسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

۲ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانه آن است که پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .