تعبیر خواب نوشیدن – نوشیدنی

لوک اویتنهاو میگوید :
نوشیدن
نوشیدن آب : ثروت
در یک لیوان : برملا کردن یک راز
در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن
نوشیدنیهای دیگر : رضایت

۱ـ اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی مینوشد ، علامت آن است که از اموری لذت میبرد که بعدها ممکن است همین امور لذت بخش موجب بی آبرویی او شود .

۲ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشی که میکنید ، نمیتوانید آبی شفاف بنوشید ، علامت آن است که تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه میشود که قادر به استفاده از آن نیستید .