تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات

لوک اویتنهاو میگوید :
نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد