تعبیر خواب کاناپه – راحتی

اگر خواب ببینید بر روی کاناپه ای لمیده اید ، نشانه آن است که رقبا میکوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .