تعبیر خواب گر بودن

محمدبن سیرین گوید: دیدن گری در خواب ، دلیل مال و خواسته بود.
اگر در گری خارش کرد و ریم در آن بود، دلیل که مال یابد. اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل که مال یابد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت، دلیل که مال جمع کرده را تلف کند.