عشق تو؛ شعری از شیرکو بیکس

شیرکو بیکس عشقِ تو
یک ساعت به شبانه روز افزود
ساعتِ بیست و پنج

عشق تو
یک روزِ دیگر به ایام هفته افزود
روزِ هشتم

عشق تو
یک ماهِ دیگر به سال افزود
ماه سیزدهم

عشق تو
یک فصلِ دیگر به چهار فصل افزود
فصل پنجم

عشق تو اینگونه
نوعی زندگی به من بخشید
که یک ساعت و یک روز
و یک ماه و یک فصل
از همه عاشقان بیشتر دارد

شیرکو بیکس

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.