آه کجایی که تو را سخت گم کرده ام؟، شعری از غاده السمان

آیا براستی این تویی؟
در آرزوی توام
و در تو در جستجوی تو
اما تو را نمی یابم

کجا رفته ای، بی آنکه رفته باشی؟
چگونه رفته ای، بی آنکه رفته باشی؟

می بینم چشمانت را، لبانت را، بازوانت را
و تنت را
اما تو کجایی؟

آه کجایی که تو را سخت گم کرده ام؟

دوست می دارم در تو
بوی خوش را و نه شکوفه را
نبض را و نه جسم را
وزش آرام باد را
در میان شاخه هایت و نه شاخه های خشک را

دوست می دارم در تو
رویا را، رویا را، رویا را
پس چگونه آن را کشته ای؟

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.