قبیله ی طلایی Golden Horde چه کسانی بودند؟

قبیله ی طلایی Golden Horde قبیله ی طلایی Golden Horde سلسله ی جانشینان چنگیز خان مغول در منطقه ی غرب سیبری و اروپای شرقی که از اواسط قرن سیزدهم تا اواخر قرن چهارده در اوج اقتدار خود به سر می بردند. نام این سلسله سنتا از چادر طلایی “با تو” نوه ی چنگیز خان که حوزه ی حاکمیت آن را گسترش داد و در سال 1240 شهر کیف را به آتش کشید گرفته شده است. شیوع بیماری طاعون در سال 1346 آغاز فروپاشی این خاندان بود که در قرن پانزدهم به چندین خانات نشین کوچکتر تجزیه شد.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.