عشقت را هرگز بازگو نکن، شعری از ویلیام بلیک

ویلیام بلیکعشقت را هرگز بازگو نکن!
عشقی که هرگز به زبان نیاید
مثل نسیم ملایم ساکت و نامرئی می گذرد
و همه چیز را بر سر راه خود
تکان می دهد

من عشقم را به زبان آوردم
و قلبم را برای او گشودم
سرد و لرزان با ترسی مرگبار
و او رفت…

بعدها مسافری بر سر راهش پیدا شد
ساکت و نامرئی، مثل باد
و او،
عشق این مسافر را پذیرفت
نه،هرگز عشقت را بازگو نکن!

william blake
ویلیام بلیک شاعر انگلیسی
ترجمه ای از چيستا يثربی در كتاب آبی كوچك عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.