در جوانی، در پیری شعری از بختیار واهاب زاده

بختیار وهاب زادهدر جوانی
دست ها دراز
زبان ها کوتاه.

در پیری
زبان ها دراز
دست ها کوتاه.

در جوانی
روزها کوتاه
سال ها دراز.

در پیری
روزها دراز
سال ها کوتاه.

بختیار واهاب زاده شاعر آذربایجان
ترجمه از مرتضی مجدفر، کتاب ماهنی های عاشقانه

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.