هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، شعری از ناهید اولوی آق گون

آن روز
هیچ چیز تغییر نخواهد کرد
تو از ازدحام انسان ها
کوچ خواهی کرد
انگار
به این دنیا نیامدی
انگار
در این اتاق ننشسته ای
این لباس را نپوشیده ای
نخندیده ای
نگریسته ای
و از میوه های این درخت نخورده ای
و تمام ماجرای تو
یکی بود
یکی نبود…

ناهید اولوی آق گون شاعر ترکیه
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.