از پیشانی کسانی که بوسیده ایم، شعری از نصرت کسمنلی

نصرت کسمنلیروزی
پیشانی پدربزرگ را بوسیدیم
نخست مادربزرگ
بعد من

و روزی
پیشانی مادربزرگ را
نخست مادر
بعد من

سرانجام
پیشانی مادر را بوسیدیم
نخست مرگ
بعد من.

نصرت کسمنلی شاعر آذربایجان
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.