این روزها…؛ شعری از آیدا خاقانی

آیدا خاقانیاین روزها…
حواس خنده هایم
پرت لبهایت شده*
یک گیجی مفرط
هم پای دستانم شده
از چپ و راست,
می خورم به دیوار غمت
شاید کمی,
سوی چشمانم
به سویت کم شده
این روزها…
دلم عجیب گرفته
از بی حواسی دنیا
که راه من و تو
جدا از هم گرفته
خواب من…
خواب می بیند
صدای خنده های تو
بدور از من,
رنگ سیاه غم گرفته
این روزها…
دلم عجیب گرفته….

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.